00_FB_Meta-analysis_20220625_0787
2022 / 6 / 29

2022 / 6 / 25(六)課程照片記錄

 

 

00_FB_Meta-analysis_20220625_0787

 

 

很感謝新思惟團隊對課程的用心,也發現統合分析研究或許沒那麼困難。

多年後重回新思惟充電,依然相當充實有收穫。

 

新思惟的課程規劃,破除了一般對於統合分析遙不可及的迷思,以一貫的高品質課程內容,與高效率教學方法,加上廣獲好評的互動實作,用最短的時間讓初學者,無資源也能成功起步。本梯次有六堂獲得滿分評價,無論是新朋友或是老朋友,論文新手或老手,課後都能有所收穫。

 

 

 

 

 

互動實作有老師在旁邊隨時解決問題,對軟體使用幫助很多。

每位老師都上得很好,助教也很親切,希望能順利寫出論文。

 

想要入門 meta-analysis,光是統計不同、文獻搜尋繁瑣等諸多狀況,若靠自行摸索不僅費時費力,還未必能找出一條正確的道路。這門課,就是為研究初心者量身規劃,以系統化的學習,幫您省下試誤的時間。

 

 

 

 

 

新年度 IF 已公布,最新的趨勢和校友的經驗分享,都在新思惟之友。蔡校長評論:「今年的 IF 暴衝頗誇張的個別期刊不少,而且排名都亂掉了,跟以前的順序不一樣,不是雨露均霑的那種漲上去,而是高下互見。」

 

 

其實 meta-analysis 並不難,只要破除寫論文的心魔,避開常犯的錯誤,就能大大提升被 accept 的機會。

 

 

對於內科系研究、外科系研究、個案報告等文體,以及想要走向國際有興趣的,我們也有相對應的課程。主題不同,內容一樣豐富優質,一樣都有大量校友產出成績。

 

 

以下,一起回顧當天熱情學習的照片記錄。

 

 

最新活動

 

 

Meta-analysis_20220625_0023

 

Meta-analysis_20220625_0072

 

Meta-analysis_20220625_0089

 

Meta-analysis_20220625_0108

 

Meta-analysis_20220625_0157

 

Meta-analysis_20220625_0208

 

Meta-analysis_20220625_0222

 

Meta-analysis_20220625_0231

 

Meta-analysis_20220625_0242

 

Meta-analysis_20220625_0245

 

Meta-analysis_20220625_0251

 

Meta-analysis_20220625_0297

 

Meta-analysis_20220625_0306

 

Meta-analysis_20220625_0310

 

Meta-analysis_20220625_0368

 

Meta-analysis_20220625_0373

 

Meta-analysis_20220625_0399

 

Meta-analysis_20220625_0427

 

Meta-analysis_20220625_0470

 

Meta-analysis_20220625_0488

 

Meta-analysis_20220625_0524

 

Meta-analysis_20220625_0556

 

Meta-analysis_20220625_0557

 

Meta-analysis_20220625_0590

 

Meta-analysis_20220625_0620

 

Meta-analysis_20220625_0634

 

Meta-analysis_20220625_0685

 

Meta-analysis_20220625_0708

 

Meta-analysis_20220625_0729

 

Meta-analysis_20220625_0769

 

Meta-analysis_20220625_0787

 

Meta-analysis_20220625_0838

 

Meta-analysis_20220625_0845

 

Meta-analysis_20220625_0853

 

Meta-analysis_20220625_0918

 

 

最新活動